Lorem ipsum dolor sit amet consectetur labore et dolore magna aliqua elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur labore et dolore magna aliqua elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur labore et dolore magna aliqua elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur labore et dolore magna aliqua elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

picture

مدیران موسسه فرهنگی و هنری دی‌داد

مرتضی نصیری

مرتضی نصیری

مدیر عامل

مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...

مرتضی نصیری

مرتضی نصیری

مدیر عامل

مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...

فهمیه پناه آذر

فهمیه پناه آذر

رئیس هیات مدیره

مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...

الهام نصیری

الهام نصیری

مدیر بازاریابی و فروش

مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...مرتضا نصیری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز و با گذراندن دوره‌های تخصصی مدیرت رسانه و...

نمایشگاه کتاب - همکاران در روز پایانی

برای ما شاد بودن در دی‌داد مهم است و به همین خاطر تلاش داریم این شادی را همه با هم احساس کنیم و در زندگی روزمره مملو از انرژی باشیمبرای ما شاد بودن در دی‌داد مهم است و به همین خاطر تلاش داریم این شادی را همه با هم احساس کنیم و در زندگی روزمره مملو از انرژی باشیمبرای ما شاد بودن در دی‌داد مهم است و به همین خاطر تلاش داریم این شادی را همه با هم احساس کنیم و در زندگی روزمره مملو از انرژی باشیم

این عکس گروهی از همکاران دی‌داد را در روز پایانی نمایشگاه بین المللی کتاب تهارن نشان میدهداین عکس گروهی از همکاران دی‌داد را در روز پایانی نمایشگاه بین المللی کتاب تهارن نشان میدهد


برخی از مشتریان موسسه فرهنگی و هنری دی‌داد